Dyrektor Gminno - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjnego

w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wojsławicach

 1. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 2. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie pomaturalne umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
  2. obsługa programu Excel,
  3. umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań, odporność na sytuacje stresowe, terminowość, innowacyjność, odpowiedzialność,
  4. komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym,
  5. umiejętność efektywnego wykorzystania czasu pracy,
  6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  7. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  8. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie list obecności
  2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy
  3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków
  4. Rozliczanie faktur gotówkowych, wypłaty gotówki z kasy oraz dokumentowanie ich.
  5. Nadzór nad subkontem warsztatowym – kontrola wpływów i wypłat.
  6. Prowadzenie spraw osobowych pracowników.
  7. Współpraca z działem Finansowo-Księgowym GMOPS w zakresie analizy dokumentowanych wydatków oraz przestrzeganie i kontrola planu finansowego działalności WTZ.
  8. Prowadzenie księgi inwentarzowej.
  9. Opracowywanie materiałów wewnętrznych np. notatek, sprawozdań statystycznych.
  10. Pilnowanie terminów ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności uczestników oraz ważności badań lekarskich, szkoleń bhp i ppoż pracowników.
  11. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika.
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. kreatywność
  2. umiejętność szybkiego reagowania
  3. umiejętność planowania pracy i rozdzielania zadań
  4. dyspozycyjność
 5. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV),
  2. list motywacyjny
  3. oryginał kwestionariusza osobowego,
  4. kserokopie świadectw pracy,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,
  6. oświadczenie o niekaralności,
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.
  8. podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe informacje:

 1. Brak podpisu na CV, oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;

 2. Kserokopie wszystkich dokumentów składanych w ramach naboru, powinny zostać potwierdzone własnoręcznie przez kandydatów za zgodność z oryginałem. Nie podpisanie dokumentów spowoduje odrzucenie oferty i utratę szansy na przejście do kolejnego etapu;

 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym – załączona Klauzula informacyjna

Kandydaci spełniający wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmów rekrutacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Ośrodka) w zamkniętych kopertach do Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko- Pracownik administracyjny WTZ”, w terminie do dnia 24.01.2023 do godziny 10.00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach, Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy.

Ogłaszający nabór zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji w zakresie naboru udziela Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Tel. 22 524 99 90

Agnieszka Kłys

Dyrektor Gminno-Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Koziegłowach