ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 27.04.2022 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa Animacji dla dzieci podczas Dnia Kariery w dniu 01 czerwca 2022 r. w godzinach 09:00 – 15:00.

Zamówienie to będzie realizowane w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej – Skrzydła Powiatu – kontynuacja działalności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Termin realizacji zamówienia: w dniu 01.06.2022r. 

Termin płatności: przelewem po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.Zamówienie obejmuje usługę polegającą na  organizacji dla dzieci zabaw oraz zorganizowanie warsztatów plastycznych podczas Dnia Kariery w dniu 01 czerwca 2022 r., który odbędzie na terenie CIS Myszków Mrzygłód ul. Królowej Jadwigi

 1. Animatorzy poprowadzą imprezę wg programu dostarczonego przez Zamawiającego współpracując z organizatorem.
 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie, bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

III. Zobowiązania zamawiającego:

W celu należytego wykonania przedmiotu zapytania Zleceniodawca zobowiązuje się wydać Zleceniobiorcy niezbędne informacje dotyczące przebiegu imprezy.

 1. Dodatkowo Wykonawca winien spełnić następujące warunki:
 2. Posiadać:
 3. a) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 4. b) niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością.
 6. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.
 7. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 8. Cena usługi w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie.
 9. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną.
 10. Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

Cena – 100%

 1. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.05.2022r. do godziny 12:00 w formie: Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ul. Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy z dopiskiem oferta na prowadzenie animacji dla dzieci podczas Dnia Kariery w dniach 01 czerwca 2022 r.

VII. Dodatkowo informacji udzieli pracownik GMOPS w Koziegłowach Pani Aneta Kot-Cesarz pod numerem telefonu 22 524 99 90

Załączniki:
Pobierz plik (konferansjer 2.pdf)Załącznik 1 - Formularz oferty[pdf]416 kB
Pobierz plik (konferansjer1.pdf)Zapytanie ofertowe[pdf]411 kB