Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
ogłasza nabór na składanie ofert cenowych dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci

 

Gminno - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach ogłasza nabór na składanie ofert cenowych dotyczących świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w celu wsparcia funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci

Charakter umowy: umowa zlecenie , od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka. Okres obowiązywania umowy : styczeń 2023 r. do grudzień 2023 r.

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka.

Osoba wykonująca SUO powinna spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005).

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 • terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji.

Niezbędne wymagania:

 • posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty,
 • osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług
 • doświadczenie zawodowe

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi
 • odporność na trudne sytuacje, stres

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.
 3. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Formularz dotyczący oferowanej ceny brutto za wykonanie 1 godziny usługi, zawierającej wszystkie koszty związane z realizacją usługi stanowiący załącznik do w/w oferty.
 6. Do oferty należy załączyć oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 16.12.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach 42-350 Koziegłowy Plac Moniuszki 20

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH (PDF, 70,98k) Pobierz
FORMULARZ CENOWU (PDF, 33,54k) Pobierz

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW (PDF, 29,82k)

Pobierz

Informacja o wynikach naboru

Pobierz