Koziegłowy, dn 14 luty 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W NOCLEGOWNI

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
  Pl. Moniuszki 14
  42-350 Koziegłowy
  NIP: 5771952310

  podmiot reprezentujący:

  Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach
  Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy
  Regon 150527573 NIP 5771798814
  tel. 22 524 99 90
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Tryb udzielenia zapytania:

  Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł., do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Przedmiot zapytania:

  Zapewnienie schronienia osobom o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w noclegowni w okresie od lutego do kwietnia 2023 r. oraz od października do grudnia 2023 r.

 4. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

  Przedmiotem zapytania jest zapewnienie schronienia osobom o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w noclegowni, tj. świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

  Oferta musi być realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896).

  Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do noclegowni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie ok. 2 osób.

  Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez noclegownię oraz za faktyczny okres pobytu w noclegowni.

  Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do noclegowni wydanego przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

  Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem.

  Miejsce świadczenia usług: województwo śląskie

 5. Termin wykonania usługi:

  luty-kwiecień 2023 ; października-grudzień 2023

 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę śląskiego,
  3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,
  4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia
 7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

  oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie zawarte jest w treści oferty);

 8. Opis sposobu obliczenia ceny:

  Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie usługi tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z jej wykonaniem oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 9. Kryteria oceny oferty:

  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

 10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

  Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 10:00

  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

  Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  Zamawiający poprawia w ofercie:

  Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

  • oczywiste omyłki pisarskie,
  • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

  Agnieszka Kłys tel. 22 524 99 90.

  Załączniki:

  a) Formularz oferty – Załącznik nr 1

Załączniki:
Pobierz plik (NOCLEGOWNIA.pdf)Zapytanie ofertowe[pdf]55 kB
Pobierz plik (Zalacznik1.pdf)Załącznik 1[pdf]31 kB