Koziegłowy, dn 26 styczeń 2024 r.

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

NA ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA W OGRZEWALNI

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

Pl.Moniuszki 14

42-350 Koziegłowy

NIP: 5771952310

podmiot reprezentujący:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach

Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy

Regon 150527573 NIP 5771798814

tel. 22 524 99 90

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Tryb udzielenia zapytania:

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł., do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Przedmiot zapytania:

Zapewnienie schronienia osobom o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w ogrzewalni w okresie od lutego do kwietnia 2024 r. oraz od października do grudnia 2024 r.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest zapewnienie schronienia osobom o których mowa w art. 101 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w ogrzewalni, tj. świadczenie usług tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

Oferta musi być realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018 poz. 896).

Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych do ogrzewalni w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie ok. 2 osób.

Podana przez Zamawiającego ilość osób bezdomnych jest ilością przewidywaną w całym okresie trwania niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ww. ilości osób w zależności od ilości faktycznych potrzeb w tym zakresie. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenia i z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktyczną ilość osób korzystających z usług świadczonych przez ogrzewalnię oraz za faktyczny okres pobytu w ogrzewalni.

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywać się będzie na podstawie skierowania do ogrzewalni wydanego przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach. Skierowanie zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy.

Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia świadczenia ww. usługi również w oparciu o dane przekazane telefonicznie lub e-mailem.

Miejsce świadczenia usług: województwo śląskie

5. Termin wykonania usługi:

luty-kwiecień 2024 ; października-grudzień 2024

6. Warunki udziału w postępowaniu:

W zapytaniu ofertowym mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę śląskiego,

c) posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

d) pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia

7. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 6 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć:

oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie zawarte jest w treści oferty);

8. Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie usługi tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z jej wykonaniem oraz warunki stawiane przez Zamawiającego - zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

9. Kryteria oceny oferty:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert: Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100% Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem dokonywania poprawek, o których mowa w pkt. 8.

10. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y:

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy do dnia 02 lutego 2024 r. do godziny 10:00

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę uprawnioną.

11. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Agnieszka Kłys tel. 22 524 99 90.

Załączniki:

a) Formularz oferty – Załącznik nr 1

Dyrektor GMOPS

mgr Agnieszka Kłys

Załączniki:
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe[pdf]55 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1.pdf)Załącznik nr 1[pdf]31 kB