Program „Rodzina 500 +” na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia
(czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu

 

Osoby które złożą wniosek do 31.08.2018 mają gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się na świadczenie wychowawcze od pierwszego dziecka:

 1. kserokopia aktu urodzenia dziecka (jeśli wniosek składany jest po raz pierwszy)
 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku:
  • dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej poza terenem Gminy Myszków
  • ukończenia przez dziecko 18 roku życia w roku szkolnym 2018/2019
 3. zaświadczenie z Urzędu Miasta o wysokości hektarów przeliczeniowych w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2017r.
 4. zaświadczenie o pobranym stypendium na dziecko za 2017r
 5. Ksero umowy o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2017r. i 2018r. lub dokument potwierdzający uzyskanie innego dochodu.
 6. Pity 11 za 2017r.
 7. Ksero świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia
 8. Ksero dokumentów potwierdzających utratę dochodu z roku 2017 (dot. utraty zasiłku dla bezrobotnych, umowy zlecenia)
 9. Ksero wszystkich umów o pracę jeżeli dana osoba pracowała w kilku miejscach pracy w 2017r.
 10. W przypadku podjęcia pracy w 2018r. dochód netto od pracodawcy
  • z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany
 11. Zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna.

 

Osoby pobierające Fundusz alimentacyjny zobowiązane są dodatkowo do dostarczenia zaświadczenia od komornika o wysokości ściągniętych alimentów w 2017r.

WAŻNE

Rodziny pobierające zasiłki rodzinne z tut. Ośrodka są zobowiązane poinformować o każdej zmianie w sytuacji osobistej i dochodowej mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Dotyczy to między innymi podjęcia pracy w państwie Unii Europejskiej, ponieważ w takiej sytuacji tut. Ośrodek nie jest organem właściwym do wypłacania świadczeń rodzinnych.

Załączniki:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - SW-1 Pobierz