Obowiązek opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika z art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekt jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1508). Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koziegłowy na lata 2019-2025 jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jej mieszkańców w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem. Strategia wskazuje na kluczowe trudności społeczne, z jakimi borykają się mieszakańcy gminy oraz ich potrzeby. Jest dokumentem, który wytycza kierunki działań na rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych.

W myśl art. 16 b ustawy o pomocy społecznej Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych to dokument stanowiący o realizowanej lokalnej polityce społecznej. Uwzględnia diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian w zakresie objętym strategią, określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposoby realizacji strategii oraz jej ramy finansowe, wskaźniki realizacji działań.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOZIEGŁOWY NA LATA 2019 - 2025 Pobierz
UCHWAŁA - STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KOZIEGŁOWY NA LATA 2019 - 2025 Pobierz